Siirry sisältöön

Tietosuojaseloste

1.6.2020

1. Rekisterinpitäjä

Asianajotoimisto Virpi Hiidenheimo Oy (2905309-3)
Kauppakatu 5-9, 08100 Lohja
Toimisto puh. 044 313 7727, toimisto@hiidenheimolaw.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Asianajaja Virpi Hiidenheimo
Kauppakatu 5-9, 08100 Lohja
Puh. 045 609 9571, virpi.hiidenheimo@hiidenheimolaw.fi

3. Rekisterin nimi

Asianajotoimisto Virpi Hiidenheimo Oy:n asiakastieto- ja toimeksiantorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  • Toimeksiantojen ja asiakassuhteiden hoitaminen, hallinta, laskutus ja yhteydenpito.
  • Esteellisyyksien selvittäminen toimeksiantoja ja yhteydenottoja koskien.
  • Lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden täyttäminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kirjataan tarjottuihin ja vastaanotettuihin toimeksiantoihin liittyvät päämiehet, vastapuolet ja todistajat sekä muut asian käsittelyyn osallistuvat henkilöt tai yhteisöt.

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

  • perustiedot kuten nimi, yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) sekä henkilötunnus;
  • asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden hoitamiseen liittyvät tiedot kuten asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä, toimeksiantojen hoitamiseen, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, lainsäädännön edellyttämään toimeksiantajan tunnistamiseen liittyvät tiedot sekä muut toimenpiteet asiakassuhteen ylläpitämiseksi; sekä
  • edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään toimeksiannon yhteydessä asiakkaalta itseltään sekä tarvittaessa erilaisista hakemistoista, rekistereistä ja muista julkisista tietolähteistä, kuten väestötietojärjestelmästä ja kaupparekisteristä. Rekisterin perustietoja voidaan myös hankkia ja päivittää niitä koskevia palveluja tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta.

7. Tietojen luovutukset

Asiakasrekisteritietoja ei luovuteta yleisesti taikka säännönmukaisesti kenellekään. Tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön ja hyvän asianajotavan velvoittamissa rajoissa.

Olemme solmineet toimistomme kirjanpitoyhteisön, atk-palveluiden tuottajien sekä muiden yhteistyötahojen kanssa salassapito- ja tietojenkäsittelysopimukset, joilla pyrimme varmistamaan, että rekisteritietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Valitsemme palveluntuottajamme huolellisesti sekä edellytämme myös heiltä asianmukaisia tietoturvatoimenpiteitä sekä salassapitoa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoturva on järjestetty toimialalla yleisesti hyväksyttävällä tavalla. Tietoja käyttävät ainoastaan toimeksiannon toteutukseen osallistuvat henkilöt eikä tietoja luovuteta ulkopuolisille.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

ATK-järjestelmät on suojattu asianmukaisella tavalla palomuurein ja viruksentorjuntaohjelmistoin. Järjestelmään sisäänpääsy on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa häntä itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot. Pyyntö rekisterinpitäjälle tulee esittää kirjallisesti taikka henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

11. Oikeus vaatia tietojen korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää korjaamaan taikka poistamaan rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton taikka vanhentunut tieto. Korjausvaatimus tulee esittää kirjallisesti taikka henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterin tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen kohdan 4 mukaisten tarkoitusten toteuttamiseksi. Tämän jälkeen tiedot arkistoidaan ja hävitetään asianmukaisella tavalla.

Noudatamme rekisterin käytössä lainsäädännön sekä muiden viranomaisten sekä Suomen Asianajajaliiton antamia määräyksiä ja ohjeistuksia.